ทะเบียนนักเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
.....ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือขึ้น ที่โรงเรียนบ้านคลองเจ้าี่
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรักความสามามััคคี รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทน รูู้้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
.....และที่สำคัญคือรู้จักการนำเอากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่้อผู้อื่น และต่อสังคมสืบไป
โรงเรียนอนุบาลเกา่ะกูด
๑๓๐ หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐ โทรศัพท์/โทรเลข ๐๓๙-๕๒๕๗๔๙
ติดต่อเรา Kenji_Sdc@hotmail.com : WindowsServer 2000

 

Free Web Hosting